Browsing Category

Thư Tín và Tài Liệu

QUAN ÂM

QUAN ÂM DẠNG NAM Biên khảo của TÔN KÀN Quan Âm hay Quan thế Âmhay Quán thế Tại là tên phiên âm Hán…