Thời Báo Vietnamese Newspaper
Browsing Category

Bình Luận

WORK ETHIC

Nguyễn Thơ Sinh Chữ “work” trong Anh ngữ bạn đã biết. Còn chữ “ethic” có thể bạn ít gặp; nó có nghĩa đạo đức.…

NHẤT SĨ NHÌ NÔNG

Nguyễn Thơ Sinh Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Câu tục ngữ đó bạn đã biết. Trong quá…

Đại Quang định luận

Ngô Nhân Dụng Thành ngữ “cái quan định luận” nghĩa là chỉ nên bàn luận về người ta sau khi đậy nắp quan tài rồi.…
error: Content is protected !!